Připojte se k sázkové kanceláři Mostbet v České republice a získejte možnost vyhrát velké sumy peněz a přitom si užívat své oblíbené hry a sportovní sázení. Kromě sportovního sázení nabízíme také hry s živými dealery v live kasinu Mostbet a různé výherní automaty. Nepochybně si užijete naši útulnou atmosféru, vysoké kurzy, různé akce a bonusy, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry. A aby byla hra ještě zajímavější, vyvinuli jsme pohodlnou mobilní aplikaci!

 

Nakládání s osobními údaji

 

Ochrana osobních údajů

Společnost ZAPE ELEKTRO spol.s r.o. se sídlem: Dubová 6A, 360 04 Karlovy Vary, spisová značka C 9475 vedená u KS v Plzni se zavazuje chránit osobní údaje a soukromí uživatelů svých služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), tj. po 25. 5. 2018, se společnost zavazuje chránit osobní údaje dle GDPR. 

Účel shromažďování osobních údajů se týká buď již uzavřené kupní či jiné příslušné smlouvy mezi Klienty jako kupujícími a námi jako prodávajícími, nebo jednáních směřujících k takovémuto uzavření. Pro zpracování údajů k tomuto účelu není třeba výslovného souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů.

V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reagování na Vaše žádosti a požadavky.

Společnost ZAPE ELEKTRO. spol.s r.o. zpracovává  osobní údaje klientů na základě jejich dobrovolného souhlasu pro následující účely:

a)    vytvoření a správa databáze klientů;

b)    zasílání obchodních sdělení.

 

Účelem zpracování těchto údajů je především možnost co nejvíce Vás informovat o záležitostech, které Vás skutečně zajímají. 

V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy Klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.

Pro účely uzavření a plnění  smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se zejména o: jméno a příjmení klienta, rodné číslo/datum narození, adresa trvalého či jiného bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, případně sídlo podnikající fyzické osoby, její obchodní firma, identifikační číslo a dále nezbytné identifikační znaky předmětných věcí nemovitých (označení, dispozice, počet místností, číslo podlaží, výměra atp.). 

Pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti jsou zpracovávány jen nejnutnější údaje, zejm. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo. 

Osobní údaje klientů jsou získávány především od klientů samotných, a to v rámci uskutečněných vzájemných jednání či projevením jejich zájmu o toto jednání na internetových stránkách společnosti nebo projektových webů či v souvislosti s registrováním na elektronickém portálu.

Osobní údaje klientů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. 

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. 

Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně, přičemž k tomuto dochází zejména v oblasti marketingové a informační podpory.  Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si nadto pečlivě vybíráme.

Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky. 

Společnost ZAPE ELEKTRO spol.s r.o. spravuje a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění uvedeného účelu, tzn. po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu pěti let, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu zape@zapeelektro.cz, zavoláním na linku: +420 602 360 538 nebo odesláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení GDPR máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů